Size : φ8.5×H6.5cm 190g
 • Matsunami-mon
 • Yoroke-shima
 • Marutsunagi-mon
 • Ichimatsu-mon
 • Somenishiki-matsu-mon
 • Ajiro-mon
 • Somenishiki-sakura-shibagaki-mon
 • Hana-karakusa-mon
 • Yukiwa-shochikubai-mon-sanpeizara
  Size : φ15.2×H4.6cm 300g

 • Fuchisabi-hanakarakusa-houou-mon-namasubachi
  Size : φ15.4×H4.2cm 230g
 • Youraku-mon-namasubachi
  Size : φ15.5×H4.3cm 250g

 • Kasae-rokkaku-bachi
  Size : φ15.5×H4.5cm 240g
 • Fuyode-rinka-mukouzuke
  Size : φ14.5×H4.8cm 200g
 • Ougi-takarazukushi-mon-sanpeizara
  Size : φ15.2×H4.6cm 300g
 • Bangata Shougikoma-mon
  Size : 13.0×10.8×H2.6cm 100g
 • Hachikaku Shibagaki-yukiwa-mon
  Size : 9.9×10.6×H2.0cm 110g
 • Kaku Omodaka-ryusui-mon
  Size : 9.2×7.4×H1.9cm 80g
 • Marugikuhanagata Maru-mon
  Size : φ9.8×H2.5cm 110g
 • Kikugata Shippou-mon
  Size : φ9.6×H2.0cm 80g
 • Origamigata Iroe-umehana-mon
  Size : 10.5×8.6×H2.0cm 60g
 • Yokogiku hanagata
  Size : 10.0×6.0×H1.6cm 40g
 • Momogata Hana-mon
  Size : 9.8×8.4×H1.9cm 70g
 • Kaigata Mizukusa-mon
  Size : 11.4×6.1×H2.0cm 50g
 • Ichougata Dami
  Size : 10.3×6.2×H1.8cm 60g
 • Fujigata
  Size : 8.0×5.5×H1.8cm 40g
 • Tsubogata Warabi-sugina-mon
  Size : 4.8×5.9×H1.5cm 30g

Japanese | English